Polityka prywatności

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest ITisEasy spółka z ograniczoną odpowiedzialniścią z siedzibą w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 17/4, 35 074 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Rzeszowa pod numerem REGON 381794393, NIP 5170395810, KRS 0000757156, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail:

Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskieji oraz z zachowaniem zasad:

Jeżeli jesteś naszym klientem, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

Jeżeli jesteś naszym potencjalnym partnerem biznesowym/klientem, to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione:

z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Termin przetwarzania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, ale również gdy uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

Cookies

Wykorzystujemy rozwiązania do identyfikowania użytkownika (tzw. cookies) w celu autoryzowania sesji (logowania) do naszego oprogramowania i monitorowania zachowań użytkowników.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane w udostępnionym przez nas oprogramowaniu

Jeżeli korzystasz z systemu E-PM lub innego wytworzonego przez nas oprogramowania, możemy uzyskać dostęp do danych w nich zawartych, zwłacza podczas:

W rozumieniu Rozporządzenia o ochronie danych osobowych stajemy się ich procesorem i zachodzi konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.