Zagwarantowanie klientom
łatwej i przystępnej
w obsłudze technologii
do zarządzania nieruchomościamiPrzewaga nad konkurencją

Oprogramowanie z grupy E-PM daje przewagę nad konkurencją, gdyż poprzez standaryzację, uproszczenie i automatyzację wszystkich zadań dotyczących zarządzaniem nieruchomościami, w sposób łatwy i przystępny, angażuje wszystkie firmy i osoby biorące udział w procesach.  • HELP DESK

    Zapewnia pełną ewidencję i optymalizację podstawowych procesów i zdarzeń, planowanych i incydentalnych. Obserwowalność i sterowalność działalności osób i zdarzeń prowadzi ku oczywistym korzyściom ograniczając koszty prowadzenia prac, ujednolicając schematy działania, automatyzując czynności wcześniej sterowane ręcznie. Zarząd, najemcy i klienci otrzymują jednolite i wiarygodne dane, zaawansowane raporty i analizy.  • LEASING MANAGER

    Wspomaga optymalne wykorzystanie powierzchni oraz planowane i uporządkowane zarządzanie umowami najmu. Przedłużanie i zmiana umów długoterminowych jak i krótko terminowych stają się procesem optymalizowanym.  • STOCK AND RESOURCES MANAGER

    Znakomite uzupełnienie wymienionych wcześniej modułów. Pozwala elastycznie zarządzać czasem pracowników oraz minimalizować stany magazynowe. Gwarantuje to dostosowanie do zmian rynkowych, prawnych i zarządczych wymagających niskiej ceny, wysokiej jakości i szybkości w działaniu.

Planowanie

Zarządca nowoczesnego, skomplikowanego budynku musi planować swoją pracę. Najlepiej aby plan ten uwzględniał zadania, o których konieczności wykonania wiadomo dużo wcześniej (np. przeglądy roczne), jak i zadania, które na bieżąco są dodawane (awarie, uszkodzenia). Plan stanowi także podstawę opracowania rocznego budżetu budynku, którego realizacja jest jednym z podstawowych zadań Zarządcy Nieruchomości.

Motywowanie

Tworzenie budżetów i raportów kontrolno-wynikowych, mających ważny wpływ na motywowanie personelu i podwykonawców. Raporty kontrolno-wynikowe mają na celu motywowanie pożądanych indywidualnych osiągnięć poprzez porównanie ich z założonym celem. Szczegółowe dane E-PM w połączeniu z rachunkowością zarządczą stworzą system umożliwiający efektywną kontrolę działalności.

Kontrola kosztów

Narzędzie dostarczające bieżących informacji o kosztach obsługi technicznej, opłatach eksploatacyjnych, utrzymaniu najemców, kosztach adaptacyjnych, umożliwi sprawne przewidywanie, planowanie i kontrolowanie wydatków.

Raportowanie

Nawet najlepszy plan, jest małej wartości, jeżeli nie mamy sprawnego mechanizmu, który będzie kompletował pełną wiedzę o postępach w pracach, alarmował o braku działań i umożliwiał raportowanie bieżącej sytuacji.

Komunikacja

Większość czynności w budynkach nie jest wykonywana przez Zarządcę Nieruchomości osobiście. Jest wykonywana przez podwykonawców lub pracowników. Dlatego niezwykle ważny jest dobry system komunikacji między wszystkimi stronami, umożliwiający szybką, pewną, zrozumiałą i bez zbędnych formalności.

Priorytety

Zaplanowane zadania mają różne priorytety ważności. Najwyższy priorytet mają zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo, czyli związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym lub bezpieczeństwem użytkowania. Użyteczność planu dziennego, bez dobrze ustalonych priorytetów byłaby ograniczona.


Zobacz funkcjonalności